SEVS

Nachádzate sa na stránkach Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS), ktorá vznikla transfromáciou Slovenskej epidemiologickej asociácie (SEA).

Transformácia SEA na SEVS

Dňa 29.09.2008 sa konal mimoriadny snem SEA, ktorého hlavným bodom bolo hlasovanie o návrhu na zánik Slovenskej epidemiologickej asociácie (SEA) a transformáciu SEA na organizačnú zložku SLS s názvom Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť (SEVS). Snem tento návrh schválil. Následne, v súlade s uznesením snemu sme písomne požiadali Prezídium SLS o uvedenú transformáciu. V odôvodnení žiadosti sme uviedli nasledovné: Slovenská epidemiologická asociácia vznikla v roku 1999 odčlenením od Slovenskej mikrobiologickej a epidemiologickej spoločnosti. Od roku 2003 je pridruženým členom SLS. Počas svojho pôsobenia odôvodnila svoju existenciu, aktívne spolupracovala so SLS a jej odbornými spoločnosťami, podieľala sa na napĺňaní cieľov SLS. Vzhľadom na rozvoj odboru epidemiológie a vakcinológie vznikla potreba priamej účasti na aktivitách SLS v oblasti prevencie chorôb. SLS je zastrešujúcim orgánom zabezpečujúcim spoluprácu s Ministerstvom zdravotníctva SR a inými orgánmi, inštitúciami a partnerskými organizáciami doma i v zahraničí. SLS nemá organizačnú zložku ani kolektívneho člena s rovnakým, ani podobným odborným zameraním ako SEA. SEA po transformácii za riadneho člena SLS vykoná všetky kroky potrebné k jej zániku.

Prezídium SLS hlasovaním členov schválilo našu žiadosť.

Riadnym členstvom v SLS sa zvýši odborný kredit SEVS. SEVS bude dostávať na vedomie a vyjadrenie relevantné dokumenty SLS, MZ SR a iných so SLS spolupracujúcich inštitúcií a partnerských organizácií najmä v zahraničí, členovia SEVS môžu kandidovať do prezídia SLS a môžu im byť udeľované pocty SLS.

Zavŕšila sa tak dlhoročná snaha epidemiológov a iných odborníkov, ktorí sa zaoberajú epidemiológiou chorôb, chorobných stavov a ich prevenciou o samostatnú odbornú spoločnosť.