XI. Odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR


Názov podujatia: XI. Odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR
XI. Conference of national reference centres for surveillance of infectious diseases in the Slovak Republic
Typ podujatia: Odborná konferencia
Termín: 18.03.2014
Miesto: Bratislava, MZ SR, Limbová ul.
Témy: Spôsob zabezpečenia a výsledky mikrobiologickej a epidemiologickej surveillance infekčných ochorení príslušných NRC
Aplikácia nových laboratórnych metód v diagnostike prenosných ochorení
Informácie o účasti na celoštátnych a medzinárodných projektoch a spolupráci v sieťach prenosných ochorení v rámci EÚ a SZO
Hlavný organizátor podujatia: Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť
Ďalší organizátori: Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava
Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Odborný garant: Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť
Organizačné zabezpečenie: Doc. MUDr. Zuzana. Krištúfková, PhD.
Fakulta verejného zdravotníctva
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 14
833 03 Bratislava
Kontakt: Tel.: 02/59 370 564
e-mail: kristufkova(zav)gmail.com