V. Slovenský vakcinologický kongres

 

Názov podujatia: V. Slovenský vakcinologický kongres
V. Slovak congress of vaccinology
Typ podujatia: Kongres s medzinárodnou účasťou
Termín: 16. - 18.1.2014
Miesto: Štrbské Pleso
Témy: Morálne a etické aspekty očkovania
Chrípka
Tetanus, besnota
Pertussis
Bakteriálne invazívne infekcie (kazuistiky)
Očkovanie a vznik niektorých vybraných ochorení
Exantémové ochorenia
Varia
Hlavný organizátor podujatia: Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS
Ďalší organizátori: Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Slovenská pediatrická spoločnosť
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS
Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava
Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava
Odborný garant: Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS
Doc. MUDr. Z. Krištúfková, PhD, SZU Limbova 14, 833 03 Bratislava
Kontakt: Tel.: 02/59 370 564
e-mail: kristufkova(zav)gmail.com
Organizačné zabezpečenie: SAMEDI s.r.o., Ing. Danica Paulenová
Kontakt: Tel.: 02/55 647 246
e-mail: paulenova(zav)samedi.sk