Spoločnosť

 

Predmet činnosti SEVS

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť združuje na báze dobrovoľnosti zdravotníckych pracovníkov a ostatných odborníkov, ktorí sa zaoberajú epidemiológiou chorôb, chorobných stavov a ich prevenciou. Členovia SEVS sa pri svojej činnosti zameriavajú najmä na sledovanie vzťahov medzi ľuďmi a prostredím s cieľom zdravie ochraňovať, podporovať a obnovovať, integrujúc poznatky preventívnych, klinických, laboratórnych a ďalších medicínskych odborov do moderného systému prevencie.

SEVS iniciuje, predkladá, presadzuje a publikuje návrhy a stanoviská k otázkam týkajúcich sa možností uplatňovania moderných, vedecky overených preventívnych postupov, vrátane vakcinácie v medicínskej praxi.

Zabezpečuje poradenskú a expertnú činnosť v oblasti prevencie chorôb, vrátane zavádzania nových druhov očkovania do Imunizačného programu SR, sledovania účinnosti a bezpečnosti vakcín, ako aj ich dopadu na zdravie populácie. Zaoberá sa problematikou nemocničných nákaz s cieľom zvyšovania bezpečnosti pacientov.

SEVS v súlade s predmetom činnosti SLS vykonáva postgraduálne kontinuálne vzdelávanie odborníkov v oblasti epidemiológie chorôb a vakcinológie.